دوستان سلام

۱- با فعاليت مجدد سايت وبگذر سرويس نظرسنجی نيز فعال شده است و شما می توانيد در نظرسنجی شرکت نماييد. البته اگر دوباره اين سايت دچارمشکل نشود!

۲- در مورد نظرسنجی اين ماه اين نکته را يادآوری می کنم که افزايش تعدا صفحات به ۶۸ صفحه هزينه هايی را برای نشريه از قبيل هزينه طراحی صفحه بندی کاغذ و چاپ به همراه خواهد داشت و درنتيجه باعث افزايش قيمت نشريه خواهد شد ولی مسئولان نشريه اين سعی را خواهند نمود که اين افزايش حداقل ممکن باشد و در نتيجه قيمت نشريه حدود يکصد تومان افزايش می يابد و چهارصدتومان خواهد شد که باز هم نسبت به نشريات رقيب و ساير مجلات جدول  قيمت مجله حدود يکصد تا پنجاه تومان کمتر خواهد بود و از نظر کيفيت کاری نيز خودتان می توانيد مقايسه نماييد. 

۳- بار ديگر نکته ای در مورد جداول خوانندگان عرض می نمايم تعداد زيادی از مطالبی که به دستمان رسيده است در استانداردهای گفته شده در مجله طراحی نشده اند يعنی در جدول شرح درمتن کولاک حتما بايد قسمت سمت راست جدول مانند نمونه آن خالی باشد و يا در کلاسيک کلبه سرگرمی حتما بايد فرم ۱۱*۱۱ بوده و خانه های مشکی آن قرينه باشند تا امکان چاپ آثار وجود داشته باشد.

عزيزانی که در مطالبشان اين استانداردها را رعايت نکرده اند سريع تر نمونه کار ديگری ارسال نمايند تا در نوبت خود چاپ شود

باتشکر

 

/ 0 نظر / 10 بازدید